Model absolwenta

Przewidywane osiągnięcia dziecka 3 letniego

 1. Relacje w kontaktach społecznych i postawy społeczne

Dziecko:

–  wie jak się nazywa;

– zna imiona kolegów ze swojej grupy;

– potrafi zgodnie bawić się z innymi dziećmi;

– uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela;

– rozumie i wykonuje proste polecenia;

– stosuje się do obowiązujących zakazów i nakazów;

– zwraca się grzecznie do kolegów i osób dorosłych;

– rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia (np. radość, złość).

 

 1. Czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne

Dziecko:

– wykonuje prawidłowo czynności higieniczne;

– spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia;

– nakłada samodzielnie niektóre elementy ubrania;

– ubiera się samodzielnie, we właściwej kolejności;

– odkłada zabawki na ich stałe miejsce.

 

 1. Rozwój mowy i umiejętność porozumiewania się

Dziecko:

– próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat;

– stosuje w mowie czynnej reguły gramatyki;

– stara się regulować siłę głosu, przechodząc od szeptu do głośnego mówienia;

– powtarza krótkie rymowanki;

– używa w słowniku czynnym nazw poznanych przedmiotów, osób i zwierząt.

 

 1. Umiejętność porównywania, grupowania oraz łączenia przyczyny ze skutkiem

Dziecko:

– nazywa przedmioty znajdujące się w jego otoczeniu i wie, do czego one służą;

– porównuje przedmioty, zauważając wyraźne różnice, np.: duża i mała lalka, krótki i długi   pociąg;

– formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

– grupuje przedmioty w sensowny sposób  w czasie zabawy lub porządkowania sali przedszkolnej;

– potrafi połączyć przyczynę ze skutkiem.

 

 1. Dbałość o zdrowie i sprawność ruchowa

Dziecko:

– rozpoznaje i próbuje nazywać spożywane potrawy;

– bawi się chętnie na powietrzu;

– porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania;

– przyjmuje prawidłową pozycję w siadzie płaskim, w przysiadzie, ze skrzyżowanymi nogami, na krzesełku;

– biega swobodnie do przodu, po obwodzie koła, w wyznaczonym kierunku, do określonego celu      i zatrzymuje się na sygnał;

– porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp;

– podrzuca i chwyta przybory.

 

 1. Rozumienie i stosowanie zasad bezpieczeństwa w zabawie i na drodze

Dziecko:

– przestrzega określonych reguł w zabawach ruchowych;

– wie, jak należy korzystać ze sprzętu terenowego;

– bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem – np. nie wkłada do ust zabawek i drobnych przedmiotów;

– nie oddala się od nauczyciela z wyznaczonych pomieszczeń i terenu zabawy;

– przestrzega zasad wykonywania określonych czynności tylko za zgodą osób dorosłych;

– wie co znaczy określenie obca osoba.

 

 1. Uczestniczenie w przedstawieniach i wcielenie się w role

Dziecko:

– podejmuje proste zabawy tematyczne;

– uczestniczy w zabawach organizowanych w formie opowieści ruchowej;

– recytuje krótkie wierszyki i rymowanki;

– uczestniczy w występach przygotowanych dla rodziców i dziadków.

 

 1. Śpiewanie piosenek i wykazywanie poczucia rytmu

Dziecko:

– potrafi zaśpiewać łatwe 2- zwrotkowe piosenki;

– uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem;

– wskazuje przedmioty, które wydają charakterystyczne dźwięki, np. klucze, papier, zegar;

– rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki, np. zmianę tempa, dynamiki i wysokości dźwięku;

– reaguje na kilka prostych sygnałów dźwiękowych.

 

 1. Umiejętności twórcze

Dziecko:

– potrafi powiedzieć co mu się podoba;

– spostrzega, wyodrębnia i nazywa elementy ilustracji;

– eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych;

– nazywa wykonane prace i opowiada o nich.

 

 1. Umiejętności konstrukcyjne oraz wiedza o świecie techniki i zawodach

Dziecko:

– buduje z klocków zamknięte kształty;

– tworzy ,,ulepianki” z różnych mas plastycznych, tj. gliny, masy solnej, plasteliny;

– wie jakie zawody wykonują pracownicy przedszkola;

– rozpoznaje środki lokomocji, np.: samochód, samolot, rower, autobus, potrafi je nazwać i wskazać na obrazku;

– umie określić, do czego służą niektóre urządzenia, np.: suszarka do włosów, latarka.

 

 1. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku

Dziecko:

– nazywa typowe zjawiska atmosferyczne;

– posługuje się w wypowiedziach określeniami dotyczącymi pogody;

– rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody;

– zwraca uwagę na pogodę i zauważa jej zmiany;

– potrafi nazwać aktualną porę roku.

 1. Znajomość różnych środowisk przyrodniczych

Dziecko:

– dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych związane z porami roku;

– nazywa zwierzęta hodowlane i domowe;

– przestrzega podstawowych zasad szanowania przyrody.

 

 1. A. Orientacja przestrzenna oraz dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu

Dziecko:

– nazywa i wskazuje części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy;

– rozumie i używa pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed;

– porównuje wielkość: długi, krótki, wysoki, niski;

– dostrzega co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów, i kontynuuje występujące w danym układzie regularności.

 

      13 B. Umiejętność liczenia i rozpoznawania kształtów geometrycznych

Dziecko:

– potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty;

– próbuje ocenić liczebność bez liczenia, posługując się określeniami: dużo, mało;

– potrafi wskazać przedmioty w kształcie kola i wyróżnić je spośród innych przedmiotów;

– tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych bez ich nazywania.

 

 1. Percepcja wzrokowa i słuchowa

Dziecko:

– dobiera dwa jednakowe obrazki;

– składa obrazek przedstawiający pojedynczy przedmiot pocięty na kilka części – 2-4 elementy   w kształcie kwadratu lub prostokąta;

– umie nakleić na kartkę pocięty obrazek, prawidłowo łącząc części;

– wykonuje czynności manipulacyjne, np. rozdziera papier na duże kawałki, toczy z plasteliny wałek;

– słucha krótkich opowiadań i wierszy;

– odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu;

– próbuje nazwać czynności wykonywane przez postacie na ilustracji;

– rozpoznaje swój znaczek w szatni i łazience;

– próbuje rozpoznawać napis oznaczający swoje imię;

– zapamiętuje umowne gesty i proste znaki w zabawach prowadzonych przez nauczyciela.

 

 1. Rozumienie związków rodzinnych i wiedza o kraju ojczystym

Dziecko:

– potrafi podać imiona swoich rodziców i rodzeństwa;

– używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa, np.: babcia, dziadek, siostra, brat;

– zna nazwę miejscowości w której mieszka.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka 4 letniego

Obszar 1. Relacje w kontaktach społecznych i postawy społeczne.

 1. Umie podać swoje imię i nazwisko.
 2. Potrafi zgodnie bawić się z kolegami.
 3. Próbuje podejmować zabawy tematyczne z podziałem na role.
 4. Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
 5. Potrafi używać zwrotów grzecznościowych.
 6. Stara się w skupieniu uczestniczyć w zajęciach.
 7. Reaguje na prośby i polecenia nauczyciela.
 8. Respektuje umowy.
 9. Rozróżnia emocje pozytywne i negatywne.

Obszar 2. Czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne.

 1. Myje samodzielnie ręce, zachowując prawidłową kolejność.
 2. Potrafi kulturalnie zachować się przy stole podczas spożywania posiłków .
 3. Wykonuje prawidłowo czynności samoobsługowe w toalecie.
 4. Zna i stosuje kolejność przy wkładaniu ubrania.
 5. Przestrzega ustalonych zasad korzystania z zabawek i porządkuje zabawki po skończonej zabawie.

Obszar 3. Rozwój mowy i umiejętności porozumiewania się.

 1. Formułuje samodzielnie zdania na określony temat.
 2. Rozumie i stosuje w wypowiedziach wyrażenia przyimkowe( zawierające: na, pod, do, w, przed, za, obok).
 3. Umie opisać przedmioty, osoby i zwierzęta, podając ich cechy charakterystyczne.
 4. Określa cechy przedmiotów i osób, używając przymiotników w formie zgodnej z rzeczownikiem.
 5. Próbuje tworzyć skojarzenia do podanych wyrazów.

Obszar 4. Umiejętność porównywania, grupowania oraz łączenia przyczyny ze skutkiem.

 1. Wskazuje przedmiot niepasujący do pozostałych.
 2. Próbuje tworzyć zbiory przedmiotów według określonej cechy.
 3. Grupuje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują.
 4. Obserwuje zmiany zachodzące w przedmiotach w toku działania i ocenia, które są odwracalne, a które nie.
 5. Potrafi zaplanować kolejne czynności.
 6. Układa historyjki obrazkowe składające się z kilku elementów.

Obszar 5. Dbałość o zdrowie i sprawność ruchowa.

 1. Rozpoznaje produkty wykorzystane do przygotowania określonych potraw.
 2. Rozumie potrzebę wizyty u lekarza przypadku choroby.
 3. Wie, że przyjmowanie lekarstw jest konieczne, aby powrócić do zdrowia.
 4. Porusza się swobodnie, dostosowując sposób ruchu do określonych warunków.
 5. Potrafi biegać i chodzić na palcach.
 6. Umie chodzić stopa za stopą.
 7. Chodzi na czworakach do przodu i do tyłu.
 8. Chwyta piłkę oburącz.

Obszar 6. Rozumienie i stosowanie zasad bezpieczeństwa w zabawie i na drodze.

 1. Przestrzega zasad zabawy na wyznaczanym terenie.
 2. Stosuje się do obowiązujących reguł w zabawach i grach sportowych.
 3. Rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych: znak drogowy, pasy.
 4. Rozumie oznaczenia sygnalizatora świetlnego dla pieszych.
 5. Potrafi bezpiecznie zachowywać się podczas wycieczek, stosuje się do poleceń opiekunów.

Obszar 7. Uczestniczenie w przedstawieniach i wcielanie się w role.

 1. Wypowiada się temat obejrzanego przedstawienia.
 2. Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela.
 3. Odgaduje zagadki pantomimiczne.
 4. Pokazuje ruchem wskazane czynności.
 5. Bierze udział w przedstawieniach i uroczystościach przedszkolnych.

Obszar 8. Śpiewanie piosenek i wykazywanie poczucia rytmu.

 1. Powtarza słowa lub krótkie teksty, zachowując podany rytm, tempo oraz właściwą intonację.
 2. Śpiewa z innymi dziećmi, zachowując tempo i rytm.
 3. Rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne, np. bębenek, tamburyn, trójkąt, kołatka.
 4. Umie zagrać na wybranym instrumencie perkusyjnym.
 5. Potrafi właściwie reagować ruchem na zmianę tempa, dynamiki i wysokość dźwięku.

Obszar 9. Umiejętności twórcze.

 1. Wykonuje prace plastyczne na temat omawianych treści.
 2. Potrafi posługiwać się nożyczkami, wycina kształty po linii.
 3. Prawidłowo trzyma kredkę.
 4. Rysuje postać człowieka, zachowując wszystkie elementy.

Obszar 10. Umiejętności konstrukcyjne oraz wiedza o świecie techniki i zawodach.

 1. Umie dorysować dowolne elementy, tworząc własny projekt.
 2. Podejmuje zabawy konstrukcyjne.
 3. Rozpoznaje i nazywa środki lokomocji oraz wie, w jaki sposób się przemieszczają.
 4. Potrafi wyodrębnić spośród urządzeń gospodarstwa domowego urządzenia elektryczne.
 5. Wie, na czym polega praca ludzi wybranych zawodów.

Obszar 11. Rozpoznanie zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku.

 1. Umie wybrać przedmioty służące do ochrony przed deszczem, zimnem, słońcem.
 2. Wie, jak i dlaczego należy się ubierać odpowiednio do pogody.
 3. Potrafi nazwać aktualną porę roku.
 4. Wiąże typowe zjawiska atmosferyczne z aktualną porą roku.
 5. Dostrzega zmiany charakterystyczne dla kolejnych pór roku.

Obszar 12. Znajomość różnych środowisk przyrodniczych i świadomość konieczności ich szanowania.

 1. Zna niektóre nazwy zwierząt żyjących w środowisku naturalnym.
 2. Nazywa poznane gatunki kwiatów.
 3. Wskazuje i nazywa podstawowe części roślin: korzeń, łodyga, liście, kwiaty.
 4. Zna podstawowe zasady szanowania przyrody i opieki nad zwierzętami.
 5. Orientuje się, na czym polega segregowanie śmieci.

Obszar 13. Orientacja przestrzenna oraz dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu.

 1. Wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała: przede mną, za mną, z boku.
 2. Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: do tyłu, do przodu, przed siebie.
 3. Wskazuje i nazywa części ciała.
 4. Potrafi określić prawą i lewą stronę własnego ciała.
 5. Dostrzega regularności rytmu w danym układzie.
 6. Zauważa i potrafi powtórzyć proste układy graficzne czy geometryczne.
 7. Nazywa pory dnia: rano, południe, wieczór.
 8. Wie, że w każdym roku występują te same pory roku.

Obszar 14. Umiejętność liczenia i rozpoznawania kształtów geometrycznych.

 1. Potrafi policzyć do 5 i w miarę możliwości więcej elementów.
 2. Liczy poprawnie wszystkie przedmioty niezależnie od ich układu.
 3. Ustala równoliczność dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.
 4. Stosuje liczebniki porządkowe.
 5. Rozpoznaje kształty figur geometrycznych płaskich oraz używa ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt.
 6. Potrafi odwzorować znane kształty figur płaskich za pomocą dostępnego materiału.
 7. Odwzorowuje układy przestrzenne utworzone z figur geometrycznych.
 8. Tworzy kompozycję z figur geometrycznych na ograniczonej powierzchni.
 9. Porównuje długość, np. długi, dłuższy, krótki, krótszy.
 10. Porównuje wysokość: niski, niższy, wysoki, wyższy.

Obszar 15. Percepcja wzrokowa i słuchowa.

 1. Zauważa zmiany w układzie 3-4 przedmiotów.
 2. Uzupełnia obrazek, dorysowując brakujące elementy.
 3. Rysuje po śladzie proste wzory i szlaczki.
 4. Wypełnia kontury przedmiotów, mieszcząc się w liniach kolorowanki.
 5. Wskazuje środek, górę i dół kartki oraz jej rogi.
 6. Składa obrazek pocięty na części.
 7. Liczy wyrazy w zdaniu i układa prosty model zdania.
 8. Podejmuje próbę podziału wyrazu na sylaby.
 9. Dobiera obrazki, których nazwy tworzą rym.
 10. Odgaduje znaczenie schematycznego rysunku lub znaku.

Obszar 16. Rozumienie związków rodzinnych i wiedza  kraju ojczystym.

 1. Potrafi powiedzieć, jak nazywają się rodzice i inni członkowie rodziny.
 2. Wie, w jaki stopień pokrewieństwa jest między dziadkami i rodzicami.
 3. Podaje nazwę miejscowości, w której mieszka.
 4. Wie, gdzie znajduje się przedszkole, i potrafi wskazać drogę z przedszkola do domu.
 5. Umie nazwać kraj, w którym mieszka.
 6. Rozpoznaje symbole narodowe.