Rada Rodziców

ROK 2018/2019

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł od rodziny.

Wpłaty można dokonać

  1. na konto nr 19 1240 3813 1111 0000 4384 6247 – Bank Pekao SA (w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz jego klasę)
  2. osobiście u przewodniczącej RR Pani Jadwigi Żurawik na dyżurze, który ma w trakcie zebrań w szkole
  3. przekazanie wpłaty przez sekretariat w zaklejonej kopercie ( na kopercie należy napisać: imię i nazwisko ucznia, jego klasę oraz informacje: składka na Radę Rodziców).

Skład Rady Rodziców przy SP nr 11 w Szczecinie na rok szkolny 2018/19:

PRZEWODNICZĄCY RR – p. Jadwiga Żurawik tel. 602 747574 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RR – p. Mariusz Wrzesiński tel. 570080320

SKARBNIK RR-  p. Rafał Okoński 

SEKRETARZ – p. Marta Pakulska

ŁĄCZNIK – p. Edyta Zelek

Komisja rewizyjna: p. Marta Pakulska i p. Edyta Zelek

Przedstawiciele bankowi: p. Jadwiga Żurawik i p. Rafał Okoński

 

SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2017/2018:

Sprawozdanie RR I sem 2017 2018

SPRAWOZDANIE RR 2016/2017:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY ZS NR 16